Заповед на кмета на Община Севлиево за въвеждане на режим на водоподаване на селата Дамяново и Градница

Поради намаляване дебита на каптажите и завишеното водопотребление, със заповед на кмета на Община Севлиево се въвежда режимно водоподаване по следния график:

- за село Дамяново - селото е разделено на висока и ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 ч. до изчерпване на резервоара

- за село Градница - вода се подава от 17:00 ч. до 08:00 сутринта.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди.

Контролът на заповедта се възлага на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на РУ "Полиция" гр.Севлиево, управителя на "ВиК" ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.