РЕЖИМИ

Режим на водоподаване на село Градище, община Севлиево

В резултат от продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточниците, се въвежда режимно водоснабдяване на село Градище, община Севлиево, както следва:

Селото се разделя на висока и ниска зона. Вода се подава в 16 часа през 24 часа, като зоните се редуват.

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът може да бъде променен.

Режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево

Поради намаляване дебита на водоизточника "Гюр чешма", считано от 29.12.2022 г., водоподаването на село Дамяново ще спира в 20:00 часа вечер и ще се пуска в 6:00 часа на следващия ден.

Режим на водоподаване на село Малък Вършец, община Севлиево

Поради намаляване дебита на водоизточниците, считано от 01.11.2022 г., се въвежда режимно водоподаване на село Малък Вършец, както следва:

Вода няма да има в дните вторник и петък

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режимно водоподаване на седем габровски села - обновена

Отпада режимът за село Прахали, село Пецовци и село Чавеи.

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед  на кмета на Община Габрово се утвърждава режимно водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

  • с. Лесичарка (вкл. махала Поповци) и с. Драгомани – вода се подава на четни дати;
  • с. Карали и с. Костенковци – вода се подава на нечетни дати;

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Промяна на режима на водоподаване на селата Междени и Узуни - обновена

Отпада режимът за селата Мичковци и Старилковци.

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед  на кмета на Община Габрово се променя установения режим на водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

  • Село Междени и село Узуни – спиране на водата в понеделник, пускане в петък до изчерпване на количеството в резервоарите;

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

         

Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режим на водоподаване на село Престой, считано от 22.07.2022 г.:

  • Вода се подава всеки вторник и петък от 16:00 до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване на габровските села Междени, Старилковци и Горна част на Кози рог

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, по предложение на кметските наместници със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени, Старилковци и горната част на село Кози рог по следния график, считано от 07.07.2021 г. :

  • Село Междени и село Старилковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите;
  • Горната част на село Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота в 9:00 ч. до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване в четири габровски села

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със заповед на кмета на община Габрово №2167/13.10.2020 г. се утвърждава  режим на водоподаване за следните села, както следва:

  • Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани – водата се пуска в 12:00 ч. на четно число от месеца;
  • Костенковци и Карали – водата се пуска в 12:00 ч. на нечетно число от месеца

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета можете да прочетете тук :

Промяна на режима на водоподаване на селата Златевци и Милковци

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 12.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с.Златевци и с.Милковци, както следва:

  • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.

Промяна на режима на село Лоза

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 08.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с. Лоза и с. Петровци както следва:

  • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.