administrative building vik

Цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2023 г. 

На основание Решение №Ц - 32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово:

cena voda gabrovo 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М БЕЗ ДДС С ДДС
Доставяне вода на потребителите 1,996 2,395
Отвеждане на отпадъчни води 0,198 0,238
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители 0,720 0,864
Комплексна цена
2,914
3,497

 

* Цената на водата е сбор от цените на услугите: 

  1. Доставка на питейна вода
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ:  БЕЗ ДДС  С ДДС
степен на замърсяване 1 0,843 1,012
степен на замърсяване 2 1,223 1,468
степен на замърсяване 3 1,661 1,993
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,357 0,428

 

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната и канализационната система

Утвърдени със Заповед № 116/23.02.2011 г. и Заповед №18/30.01.2017 г.

Описание СВО за битови и приравнени към тях потребители СВО за промишлени и други стопански потребители СКО
 Диаметър   до Ø 32 до Ø 63 над Ø 63 до Ø 32 до Ø 75 до Ø 180 над Ø 180 до Ø 160 до Ø 300 над Ø 300
1 Цена за откриване на партида 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55
2 Цена за изпразване на мрежа - 79,85 136,84 79,85 136,84 185,74 365,14 - - -
3 Цена  за монтаж на водовземна скоба 101,28 107,14 289,4 101,28 314,54 695,88 980,76 - - -
4 Цена за напълване, обеззаразяване и промиване на ВМ - 105,89 177,65 105,89 177,65 213,53 410,87 - - -
5 Цена за пломбиране на водомер 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 - - -
6 Цена за включване на отклонение към шахта от канализационния клон - - - - - - - 204,82 266,71 349,24
  Обща цена за присъединяване на СВО / СКО 134,83 326,43 637,44 320,57 662,58 1128,7 1790,32 232,37 294,26 376,79

* Посочените цени са в лева с ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Общата цена за присъединяване на СВО  включва разходите само за  монтаж на водовземната скоба, като не са включени материалите за изграждане на СВО, изкоп за СВО, рязане и възстановяване на асфалтови настилки и др.
  2. Общата цена за присъединяване на СКО  включва разходите за само за включване на отклонение към шахта от канализационния клон, като не са включени материалите за изграждане на СКО, изкоп за СКО, рязане и възстановяване на асфалтови настилки и др.