Режим на водоподаване в селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени - 15.07.2020

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се въвежда временен режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени, както следва:

Вода ще има от 17:00 ч. до 09:00 ч. сутринта

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.