РЕЖИМИ

Режим на водоподаването на селата Междени и Узуните - 26.08.

Поради продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 26.08.2019 г. се въвежда режим на водоподаване на селата Междени и Узуните, както следва:

Вода се подава на 48 часа, следващите 48 часа не се подава.

Пускането и спирането стават в 9:00 часа.

Да се ограничи ползването на питейна вода за други нужди, различни от питейно-битови.

Режим на водоподаването на село Кози рог 20.08.

Поради намаления дебит на местните водоизточници и по предложение на кметския наместник, се въвежда режим на водоподаване на село Кози рог.

Вода ще се подава в сряда и събота. В останалите дни от седмицата вода няма да се подава. Пускането и спирането ще стават в 09:00 ч. сутринта.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Режим на водоподаването в габровски села 20.08.

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се въвежда режим на водоподаване на селата Прахали, Поповци, Гледаци и Чавеи, както следва:

Водата ще се спира в 20:00 ч. и ще се пуска в 18:00 ч. през ден.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Режим за селата Златевци и Милковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и увеличеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, от 08.08.2019 г. се въвежда временен режим на водоподаването на селата Златевци и Милковци, както следва:

Водата ще се спира в 7:30 ч. и ще се пуска в 19:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.