НОВИНИ

Почистване на водоема на селата Генчовци, Фърговци и Богданчовци на 10.10.2022

На 10.10.2022 год. от 8,00 до 17,00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на водоема, захранващ селата Генчовци, Фърговци и Богданчовци.

На 10.10.2022 посочените села ще са без водоснабдяване, а на 11.10.2022 – с нарушено водоподаване. Препоръчваме водата да не се ползва за пиене в следващите 24 часа.

Търсим СПЕЦИАЛИСТ ВИК

„ВиК” ООД - Габрово търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ ВИК.

Описание на длъжността:

 • Организира и ръководи дейността по водоснабдяването и канализацията и аварийно-възстановителната дейност на територията на община Габрово;
 • Проучва документацията на строителните обекти и осигурява безопасна работа при СМР
 • Участва в организацията, планирането и контрола на производствено-техническата и инвестиционна дейност на дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше строително образование – с предимство ВиК, ХТС, ХМС;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативност, организираност, точност, експедитивност, умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка – категория В

Ние предлагаме :

 • Постоянен трудов договор с пълни осигуровки;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Ваучери за храна и други социални придобивки;
 • Работно облекло

Документи - автобиография и диплома за завършено образование - се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Габрово, бул. "Трети март" № 6. Справки на тел. 066 816 105.

Търсим химик-лаборант за ЛИК

ВиК ООД – Габрово търси да назначи ХИМИК/ЛАБОРАНТ в Лабораторния изпитвателен комплекс. Изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен – висше или средно техническо образование в област Химия;
 • Минимален стаж по специалността една година;
 • Умения за работа с компютърни програми

Документи – автобиография и диплома за завършено образование – се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството от 19.09. до 30.09.2022 г. Справки на тел. 066/816 132.

Обява за две работни места - 15.08.2022 г.

„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи за район Габрово:

 • водопроводчик със средно техническо образование;
 • каналджия със средно образование - работник втора категория труд.

Документи – автобиография и копие от диплома за завършено образование – се подават от 18.08. до 02.09.2022 г. в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Справки на тел. 066/ 816 105.

Нарушено водоподаване на населените места, водоснабдени от ПСПВ Стоките

Във връзка с извършване на основен ремонт на магистрален водопровод "Видима" и писмо-заявка №812/26.07.2022г от Национална електрическа компания ЕАД  за  извършваща годишна профилактика на ВЕЦ „Видима”, ще бъде преустановено водоподаването от  р.Видима, при което

 • За периода от 08.08. до 10.08.2022 г с.Кръвеник и махалите около него ще бъдат без вода.
 • За периода от 05.08. до 10.08.2022г населените места, водоснабдени от етернитов водопровод с направление ПСПВ Стоките - Кална Кория и стоманен водопровод ПСПВ Стоките - гр.Севлиево ще бъдат с нарушено водоподаване.

Ул. "Мир" в Габрово ще е затворена за МПС на 26.07.2022

Във връзка с присъединяване на нов абонат, улица „Мир“ ще бъде затворена за движение в интервала от 8:00 – 17:00 ч на 26.07.2022 г. Предвижда се обходен маршрут по улиците „Осми март“ и ул „Смели хора”.

Затварянето на улицата ще бъде сигнализирано със съответните знаци.

Инвестиции за 7 милиона лева предвижда ВиК ООД – Габрово за следващите 5 години

Инвестиции на стойност 6 928 000 лева в публични активи предвижда „ВиК” ООД – Габрово за следващите 5 години за територията, на която оперира. Новият Бизнес план за периода 2022 – 2026 г. беше одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране на заседание на 31.05.2022 г. 

За предходния период от 2017 до 2021 г. дружеството е инвестирало общо 5 287 000 лева.

Непопулярна, но наложителна мярка за нормалната работа на дружеството в условия на непрестанно растящи цени на ток, горива, строителни материали и минимална работна заплата е увеличението на цената на водата. С решение на КЕВР, считано от 01.06.2022 г. е утвърдена нова цена на водоснабдителните и канализационните услуги без ДДС, както следва: доставяне на вода – 1,948 лв.; отвеждане на отпадъчни води – 0,184 лв.; пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители – 0,698 лв. Комплексната цена,  включваща  доставяне, отвеждане и пречистване, с ДДС става 3,40 лв.

В следващия регулаторен период ВиК ООД – гр. Габрово ще продължи да подменя амортизираната мрежа на територията на общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, за да се подобрява качеството на услугите, които предоставя на своите клиенти. Инвестиционната програма е съобразена с амортизацията на съоръженията и се съгласува с тази на съответната община.

Заложените инвестиции за 2022 г. са в размер на 1 281 000 лева. За община Габрово е предвидена реконструкция на водопроводи на улиците „Златна нива”, „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Родопи”, „Рила”, „Бузлуджа”, „Бедек”, „Найден Геров”, „Люлякова градина”, „Иван Андрейчин”, „Никола Войновски”, „Малина”, на няколко улици в кварталите „Тончевци“ и „Негенци“, както и в селата Поповци, Кметовци, Гъбене, Лесичарка. В община Дряново ще бъдат реконструирани водопроводи на улиците „Васил Левски”, „Христо Ботев”, „Сава Йотов”, „Матей Преображенски”, „Трети март”, на селата Царева ливада, Керека и Ганчовец. В община Трявна е предвидена реконструкция на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Индустриална”, „Стара планина”, „П.Р.Славейков” и „Станков дол”. В община Севлиево ще се реконструират водопроводи на улиците „Иван Преснаков”, „Никола Дабев”, „Сава Тошев”, „Света Троица”, „Гочо Москов” и в селата Крушево, Млечево, Кръвеник и Стоките. Реконструкции на канализационна мрежа, сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са неизменна част от предстоящите инвестиции.

 За следващите 4 години инвестициите ще са за по над 1 300 000 лева годишно. Със собствени средства „ВиК“ ООД – Габрово ще рехабилитира водопроводна мрежа с дължина от 20-22 км годишно. Предвижда се намаляване на загубите на вода средно с по 1,1% на година, като общите загуби, отчетени за базовата 2020 г. – 58,40%, ще намалеят до 53,18%. Ще се повишава качеството на услугите, ще намаляват авариите.

Нови цени на водата от 01.06. 2022 г.

На основание Решение №БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 83 от 31.05.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - гр. Габрово се въвеждат, считано от 01.06.2022 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,948

2,337

Отвеждане на отпадъчни води

0,184

0,221

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,698

0,838

Комплексна цена:

2,830

3,396

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,816

0,979

степен на замърсяване 2

1,185

1,422

степен на замърсяване 3

1,609

1,931

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,361

0,433