Политика за личните данни

ИНФОРМАЦИЯ 

по чл.13 от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25 май 2018г.

за клиентите на „ВиК” ООД-гр.Габрово

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме за политиката за поверителност и защита на личните данни

От 25 май 2018 г. във всички държави – членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в Общ регламент за защита на личните данни 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). Новата правна рамка въвежда по-високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни, „ВиК” ООД-гр.Габрово отговаря на всички изисквания на новата регулация. При осъществяване на своята дейност по предоставяне на ВиК услуги, дружеството събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, като ги обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Дружеството е въвело правила за обработване на данните, които гарантират подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Молим, да прочетете настоящата Информация, за да се информирате относно категориите лични данни, целите за събиране, получателите на данните и упражняване на правата си.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

Адрес за кореспонденция и връзка с нас:

„ВиК“ ООД – гр.Габрово  

гр. Габрово 5300

бул. „Трети март“ № 6

тел: 066 800 500, факс 066 801 178

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет адрес: www.vik-gabrovo.com

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ? 

Категориите лични данни, които „ВиК“ ООД – гр.Габрово  събира, обработва и съхранява за Вас са:  

 • имена;
 • адрес;
 • ЕГН;
 • телефон;
 • други във връзка с трудово-правните отношения, изискуеми от българското законодателство.

С КАКВИ ЦЕЛИ СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Целите на обработка на личните Ви данни са юридически и нормативно обосновани. Те са свързани с услугите, които дружеството предоставя – сключване на договори за предоставяне на ВиК услуги, фактуриране на ВиК услуги, отговор на запитване и жалби. Събирането на лични данни е свързано и с трудово-правните отношения при назначаване на служителите на дружеството.

Вашите лични данни не се обработват на принципа на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране.

Правните основания на база на които събираме личните Ви данни са:

 • Общи условия за предоставяне на ВиК услуги;
 • Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
 • Кодекс на труда, Кодексът за социалното осигуряване, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и приложимото законодателство в областта на трудовото право;
 • Закон за счетоводството и др.

КОИ СА ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

Събраните и обработвани данни от дружеството не се предават (трансферират) в трети страни извън ЕС. 

„ВиК“ ООД – гр.Габрово  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Вас на трети лица освен в случаите:

 • когато е получено изричното писмено съгласие от Клиента (Банкови институции за извършване на услуги за заплащане на дължими суми и др.);
 • когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни (Прокуратура, Съдебни институции, МВР и др.);
 • когато се ползват услугите на обработващ лични данни – IT компания, поддържаща информационната система, при спазване на всички изисквания от Регламент на ЕС 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни), българското законодателство за защита на лични данни и по нареждане или възлагане от страна на дружеството;
 • когато се ползват за ваше улеснение и удобство външни услуги по разплащане на предоставените ВиК услуги (каси на Български пощи и EasyPay). Тези организации, в качеството си на администратори и обработващи лични данни, също са длъжни да спазват всички изисквания на Регламента и българското законодателство в областта на защитата на личните данни.

КАКЪВ Е СРОКЪТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Срокът за съхранение на личните Ви данни не надвишава  нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, след приключване на целите за тяхното събиране и обработка.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. Изброените права можете да упражните при спазване на съответните процедури за предоставяне на тази информация.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ 

След подаване на Заявление по образец, в едномесечен срок от датата на подаването, се извършва проверка, идентификация и отговор на Вашите искания.

В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение.

В случай на неудовлетвореност на Вашите искания, имате право да подадете сигнал или жалба до КЗЛД или до съда.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ 

„ВиК“ ООД – Габрово  осигурява физически, административни и технически мерки, разработени за защита на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване при спазване на нормативната уредба. Изискваме също по договор и нашите доставчици да защитават такава информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване.

АКТУАЛИЗАЦИИ 

Възможно е периодично да актуализираме тази Политика за поверителност. Ако направим съществени промени, ние ще Ви уведомим като публикуваме уведомлението в нашия уебсайт или като използваме други методи за изпращане на уведомлението до Вас (чрез клиентските ни центрове, медии и др.).

„ВиК“ ООД – Габрово  разполага с длъжностното лице по защита на данните, което е: Евелина Пенкова Пенкова. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата Декларация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе.

Неговите контакти са:

пощенски адрес: гр. Габрово 5300 бул. „Трети март“ № 6

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

служебен телефон: 066 816 105