Нови цени на водата от 01.06. 2022 г.

На основание Решение №БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 83 от 31.05.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - гр. Габрово се въвеждат, считано от 01.06.2022 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,948

2,337

Отвеждане на отпадъчни води

0,184

0,221

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,698

0,838

Комплексна цена:

2,830

3,396

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,816

0,979

степен на замърсяване 2

1,185

1,422

степен на замърсяване 3

1,609

1,931

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,361

0,433