Промяна на режима на водоподаване на селата Златевци и Милковци

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 12.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с.Златевци и с.Милковци, както следва:

  • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.