Режимно водоподаване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и по предложение на "ВиК" ООД Габрово със заповед на кмета на Община Дряново се утвърждава режим на водоподаване на кв.Марча и с.Крънча по следния график:

  • Вода се подава от петък в 15:00 ч. до 9:00 ч. в понеделник

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди


Печат