Забранява се ползването на питейна вода за напояване на територията на Община Севлиево

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците и по предложение на „ВиК” ООД – Габрово, със заповед на кмета на Община Севлиево от 03.08.2021 г. се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на Община Севлиево.


Печат