Забранява се ползването на питейна вода за напояване и поливане на територията на Община Трявна - 30.07.2021 г.

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците в община Трявна и по предложение на началник район Трявна на "ВиК" ООД - Габрово, със заповед № 502/29.07.2021 г. на кмета на Община  Трявна се ЗАБРАНЯВА ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график. При неспазване на установената забрана, лицата носят административно - наказателна отговорност по Закона за водите.


Печат