Профил на купувача-АРХИВ

Oткрита процедура по ЗОП:

"ВиК" ООД-Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД - ГАБРОВО" . Преписката е с номер 00657-2014-0003 от регистъра на АОП. Повече информация може да видите тук . Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук

 


Oткрита процедура по ЗОП:

"ВиК" ООД-Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: "Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово." . Преписката е с номер 00657-2014-0006 от регистъра на АОП. Повече информация може да видите тук . Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук

Получен е въпрос от потенциален участник в процедурата. Ето отговора!

Изх.№ РД 08 - 43706 / 25.09.2014г.

 

Д О:    Лицата, получили документация за участие в открита процедура

            за възлагане на обществена поръчка с предмет:

            „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна

            за персонала на "ВиК" ООД - Габрово

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА,

Във „В и К“ ООД – Габрово е постъпило писмено искане от лице, получило документация за участие в процедурата за разяснение по документацията със следното съдържание:

„Както е видно от Обявлението за поръчка Раздел ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите и от документацията за участие Раздел VІІ. Критерий за оценка и методика критерият Брой търговски обекти на теритарията на област Габровое показател за оценка с относителна тежест 50 точки. Това предполага, че Декларацията– списък на търговски обекти, с които участник има сключени договори в област Габрово е част от Предложението за изпълнение на поръчката и следва да се постави в Плик № 2. В същото време в образеца Приложение № 5 Декларация-списък е посочено като забележка под текст, че „Попълненият и подписан образец надекларацията се поставя в плик № 1“. Моля да уточните дали това е техническа грешка и в кой плик трябва да се постави Декларация-списък на търговски обекти ? Ако се поставя в плик № 2, следва ли всеки участник да представи  в Плик № 1 декларация, с който да декларира, че им асключени договори с минимум 70 търговски обекта в област Габрово, каквото е изискването на Възложителя?“

На основание чл.29, ал.3 от Закона за обществените поръчки давам следните разяснения по поставения въпрос:

Не е допусната техническа грешка. Попълненото приложение № 5 – Декарация-списък се поставя в плик № 1. Едно от изискванията на възложителя за техническите възможности и квалификация на участниците, изрично посочено в обявлението и документацията е:

„Участникът следва да има сключени договори най-малко с пет вериги супермаркети за хранителни стоки, имащи търговски обекти в цялата страна, както и на територията на област Габрово (Билла, Кауфланд, Лидл, Пикадили или други еквивалентни на посочените), а също и с други търговски обекти за търговия с храни, отговарящи на Закона за храните на територията на страната и област Габрово, в които ще се приемат ваучерите. Общият брой на търговските обекти на територията на област Габрово следва да бъде не по-малко от 70. За доказване на това обстоятелство участникът представя изрична декларация – списък (Приложение № 5)“.

Минималният брой договори и обекти е условие за участието в процедурата и декларацията-списък следва да бъде поставен сред документите за подбор в плик № 1.

                                                                           УПРАВИТЕЛ: инж.Владимир Василев

Протокол номер 1 на комисията може да видите тук.

Обявлението за отваряне на плик номер 3 може да видите тук

Протокол номер 2 на комисията, както и решението за избор на изпълнител може да видите тук

 


 Публична покана по ЗОП:

"ВиК" ООД - Габрово отправя публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на натриев хипохлорид за нуждите на "В и К" ООД - ГабровоПоканата е с уникален код 9033301 от Портала за обществени поръчки. Повече подробности може да видите на адрес aop.bg.

Протокол номер 1 на комисията може да видите тук

 

 

Договаряне без обявление по ЗОП:


Предметът на обществената поръчка е "Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" и включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно напрежение и ниско напрежение в обекти, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, за обекти на „В и К” ООД – град Габрово, подробно изброени в описанието на предмета на поръчката - приложение към поканата за участие в процедурата. Договорът ще бъде в сила до сключването и влизането в сила на договора за възлагане на обществената поръчка със същия предмет с изпълнител, определен в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер 00657-2014-003 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Преписката е с номер 00657-2014-0007 от регистъра на АОП. Повече информация може да видите тук .

Решение по поръчката може да видите тук.